1 GENERELT

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem CatchAlive ApS (herefter kaldet “CatchAlive”) og Kunden (herefter kaldet “Kunden”) ved ethvert salg, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser.

1.2 CatchAlive kan nægte at levere, såfremt Kunden ikke accepterer disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.3 CatchAlive medarbejdere er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler udover eller i strid med disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.4 Kunden gøres opmærksom på, at CatchAlive løbende kan foretage ændringer i vilkårene. CatchAlive underretter Kunden, når der indføres nye væsentlige ændringer i vilkårene. De opdaterede vilkår kan til enhver tid findes på shop.catchalive.com.

2 GENERELLE KONTAKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

2.1 CatchAlive fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

CatchAlive ApS
CVR. 38028677
Møllegærdet 32
DK-6000 Kolding

2.2 Kunden har mulighed for at kontakte CatchAlive telefoniske kundeservice på tlf. nr. +45 60603088 i CatchAlives åbningstider, som er:

Mandag – fredag: kl. 9.00 – 14.00


Lukket lørdag og søndag samt på helligdage.

Derudover kan CatchAlive Kundeservice kontaktes på mail: catchalive@catchalive.com. Mailen besvares hurtigst muligt.

3 TEKNISKE OPLYSNINGER, OPLYSNINGER, PRODUKTINFORMATIONER, TEGNINGER, KATALOGER, BESKRIVELSER M.V.

3.1 De i CatchAlives brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelse af mål, vægte eller lignende er kun orienterende og er kun forpligtende i det omfang der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud eller ordrebekræftelse.

3.2 CatchAlive forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen uden forudgående varsel til Kunden. Disse ændringer vil ikke påføre Kunden yderligere omkostninger.

3.3 Alle tegninger og tekniske dokumenter der overlades Kunden før eller efter aftalens indgåelse forbliver CatchAlive ejendom. Tegninger og tekniske dokumenter må kun anvendes ved udførelse, igangsætning, drift og vedligeholdelse af leverancen, og må ikke uden CatchAlives skriftlige samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

4 AFTALEINDGÅELSE – TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

4.1 Bindende aftale er først indgået, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud i overensstemmelse med tilbuddets indhold, eller når CatchAlive enten har påbegyndt levering eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet kundetilbud.

4.2 Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen. Er der uoverensstemmelser mellem tilbud, afgivne oplysninger og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.

4.3 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

4.4 Kunden er forpligtet til at kontrollere fremsendte ordrebekræftelser. Eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal fremsættes straks og skriftligt.

5 PRISER

5.1 Priserne er altid i danske kroner, medmindre andet er oplyst. Prisen på varen er altid inklusiv moms.  Når du har gennemført bestillingen, vil Kunden modtage en bestillingsbekræftelse på købet pr. e-mail. Selve betalingen bliver først gennemført, CatchAlive afsender varen til dig. 
Alle priser er dagspriser, og CatchAlive kan løbende ændre disse, men ikke for så vidt angår allerede bestilte varer og/eller tjenesteydelser.

5.2 Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. I så fald er CatchAlive berettiget til at annullere en indgået aftale og er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.

5.3 Omkostninger til installation og idriftsætning er ikke omfattet af de opgivne priser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6 BETALING

6.1 Shop.catchalive.com modtager betaling med VISA, MasterCard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Pay Pal samt Maestro.

6.2 Betaling skal ske i overensstemmelse med den af CatchAlive afsendte ordrebekræftelse eller faktura. Hvor ikke andet er angivet i ordrebekræftelsen eller fakturaen, forfalder købesummen til betaling 14 dage efter fakturadatoen. CatchAlive er berettiget til at udstede faktura straks ordren er optaget.

6.3 CatchAlive kan kræve, at levering og/eller produktion af varer kun kan ske mod hel eller delvis forudbetaling.

6.4 Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 2 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil betaling sker. CatchAlive er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse.

6.5 Ved Kundens betalingsmisligholdelse er CatchAlive berettiget til at tilbageholde andre igangværende, men endnu ikke effektuerede leverancer til Kunden. CatchAlive er endvidere berettiget til at hindre overgivelse af afsendte leverede varer og til at annullere tidligere afgivne tilbud og/eller ordrebekræftelser, indtil Kunden har erlagt købesummen samt påløbne renter. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med CatchAlive, er CatchAlive i tilfælde af Kundens forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Kunden stiller fornøden sikkerhed.

6.6 Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold, sker der ikke ændring af tidspunktet for betaling.

6.7 Kunden er ikke berettiget til at foretage tilbagehold i betaling af fakturabeløb, heller ikke i tilfælde af fremsat reklamation forinden fakturaens forfaldstids.

6.8 For at handle på shop.catchalive.com skal Kunden være fyldt 18 år og enten have et gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis Kunden endnu ikke er fyldt 18 år, kan Kunden dog alligevel købe varer, hvis Kunden har indhentet en værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

7 LEVERING

7.1 CatchAlive sørger for levering med GLS eller PostNord (medmindre andet angives) til modtager. Levering sker til den af Kunden oplyste leveringsadresse.
Vi bestræber os på at afsende alle ordrer indenfor 2-4 hverdage, dog kan længere leveringstid forekomme i travle perioder.  

7.2 Leveringstiden regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

  • CatchAlive bekræftelse af Kundens ordre
  • Afklaring af alle tekniske og kommercielle forhold

7.3 Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af det afgivne tilbud. Leveringstiden er efter bedste skøn angivet så nøjagtigt som muligt.

7.4 Hvor tilbuddet ikke indeholder oplysninger om leveringstid, vil levering ske indenfor rimelig tid, som i alle tilfælde kan være minimum 30 dage. Delleverancer kan finde sted.

7.5 Sker der afvigelser i forhold til det oplyste omtrentlige leveringstid, informerer CatchAlive Kunden herom.

7.6 INCOTERMS 2010 EXW er gældende. Levering sker altid ab fabrik, medmindre andet er aftalt. Såfremt andet leveringssted er aftalt, betaler Kunden fragtomkostninger og bærer risikoen for varens forsendelse. Risikoen overgår således til Kunden, når varen er stillet til rådighed for Kunden på CatchAlive adresse eller er overgivet til en fragtfører.

7.7 Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på CatchAlive eller tredjemands lager. CatchAlive er berettiget til at opkræve lagerleje og få dækket omkostninger m.v.

7.8 Vælger Kunden på grund af CatchAlive væsentlige forsinkelse at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at fremsætte krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade. En væsentlig forsinkelse er 3 måneder.

7.9 Forårsages CatchAlive forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, udskydes CatchAlive leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse. Kan CatchAlive som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere over de interne ressourcer som forudsat, er CatchAlive berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen henholdsvis de ekstraordinære ressourcer, som CatchAlive har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen.

7.10 CatchAlive tager forbehold for udsolgte varer, eventuelle prisfejl, uforudsete driftsforstyrrelser samt udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Kunden vil straks blive informeret herom efter bestilling er foretaget.

7.11 Forsendelse samt emballering sker for købers regning, medmindre andet skriftligt er anvist på ordrebekræftelse eller kontrakt.

7.12 Annullering af ordre skal ske skriftligt, og er først gældende, når det er bekræftet af CatchAlive på skrift.

7.13 Kunden er uanset grund til annullering forpligtet til at aftage, til ordren specifikt hjemtagne, komponenter hvis disse er ikke-annullerbare. Disse vil faktureres køber, senest til planlagt leveringstidspunkt, til CatchAlive købspris med tillæg af hjemtagelses- samt administrative omkostninger.

7.14 CatchAlive leverer udelukkende til adresser i Danmark, Tyskland og Østrig. Kunder fra andre lande kan accepteres, men der kan være andre fragtpriser samt leveringsbetingelser. Kontakt os venligst på catchalive@catchalive.com.

8 FORSINKELSE

8.1 Vi bestræber os på at afsende alle ordrer indenfor 2–4 hverdage, dog kan længere leveringstid forekomme i travle perioder.

8.2 Da CatchAlive ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan CatchAlive ikke med sikkerhed angive, hvornår ordren leveres på Kundens leveringsadresse.

8.3 I tilfælde, hvor den ønskede vare ikke er på lager på bestillingstidspunktet, vil CatchAlive kontakte Kunden med oplysning om forventet levering. CatchAlive vil ligeledes kontakte Kunden, hvis en vare bliver udsolgt, mens Kunden foretager en bestilling af den pågældende vare.

8.4 Hvis levering ikke sker inden for den aftalte leveringstid, jf. pkt. 7, skal Kunden afgive påkrav herom til CatchAlive og fastsætte en rimelig frist for levering. Hvis levering ikke sker inden for den således fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftligt meddelelse til CatchAlive at hæve aftalen medmindre forsinkelsen skyldes en force majeure situation, jf. også pkt. 16.

8.5 Omfatter den hæveberettigende forsinkelse kun en del af den samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for den forsinkede del af leverancen.

8.6 CatchAlives erstatningsansvar over for Kunden i tilfælde af forsinket levering kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller ydelse. CatchAlive hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse.

9 REKLAMATION OG MANGLER

9.1 Privatkunder, der handler hos CatchAlive ApS, har 24 måneders reklamationsret. Købet er omfattet af købeloven, herunder mangelsreglerne. Det betyder, at Kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er CatchAlive ApS, der vurderer, hvilke handlinger, der skal tages.

9.2 Undersøg venligst varerne ved modtagelse og kontakt CatchAlive straks, hvis varen er defekt, beskadiget, eller hvis den modtagne vare er forkert, så CatchAlive kan evaluere og rette op på problemet.

For at en reklamation kan anses for berettiget kræves i alle tilfælde, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks efter levering. Reklamation over for CatchAlive for mangler der blev eller burde blive opdaget ved denne undersøgelse, skal fremsættes senest to (2) uger efter at Kunden har modtaget varen og/eller tjenesteydelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

9.3 Reklamationer for så vidt angår mængdeafvigelse skal fremsættes senest otte (8) dage efter levering har fundet sted. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

9.4 Reklamationen skal være berettiget og manglen ikke opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

9.5 Reklamationen skal være skriftlig. Reklamation medfører ikke, at Kunden kan undlade at overholde aftalte betalingsbetingelser, jf. også pkt. 6. Kunden kan ved reklamationer og mangler kontakte CatchAlive på catchalive@catchalive.com

9.6 For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med opfyldelse af undersøgelsespligten ved levering, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden.

9.7 Sammen med Kundens reklamation skal der medfølge billedmateriale, der visuelt kan dokumentere, at varen og/eller tjenesteydelsen er mangelbehæftet.

9.8 Kunden skal indsende reklamationen indenfor “rimelig tid” efter, at Kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis Kunden sender reklamationen indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamation altid være rettidig.

9.9 På hardware leverancer påtager CatchAlive sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter fakturadato uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter CatchAlive valg, når der foreligger mangler ved leverancen som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.

9.10 På software leverancer påtager CatchAlive sig i en periode på seks (6) måneder efter fakturering at foretage eventuel mangelafhjælpning.

9.11 For software leverancer leveret af tredjemand, bærer CatchAlive intet ansvar, men overfører tilsagte rettigheder til Kunden.

9.12 CatchAlive ansvar for mangler omfatter ikke fejl, der skyldes en af Kunden foreskrevet konstruktion eller udførelse. CatchAlive ansvar omfatter ikke mangler der skyldes ændringer, reparationer eller anvendelse der ikke er skriftligt godkendt af CatchAlive.

9.13 I tilfælde af at den leverede vare eller ydelse er mangelfuld, er CatchAlive berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne. Såfremt Kunden har klaget over en mangel, og det efterfølgende viser sig , at der ikke foreligger nogen mangel, som CatchAlive bærer ansvaret for, har CatchAlive ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

9.14 CatchAlive påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for skader på andet materiel eller anden ejendom, driftstab, avancetab eller anden afledt skade uanset årsag.

9.15 Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod CatchAlive.

9.16 Visse typer varer kan ikke returneres. Tilpassede og personaliserede produkter (såsom specialordrer eller personaliserede varer) kan ikke returneres, da de er lavet unikt til Kunden, medmindre der er en fabrikationsfejl. Vi accepterer heller ikke returnering af farlige materialer. Kontakt venligst, hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring din specifikke vare.

10 FORTRYDELSESRET OG RETURNERING

10.1 Kunden har 14-dages fortrydelsesret, hvilket betyder, at Kunden har 14 dage efter modtagelse af varen til at anmode om at sende varen retur.

10.2 For at være berettiget til returnering skal varen være i samme stand som Kunden modtog den. Produktet skal være ubrugt og i sin originale tilstand og emballage. Tilbehør skal have alle dele i den originale uåbnede emballage og skal være ubrugt. Kunden skal også bruge kvitteringen eller beviset for købet.

10.3 For at starte en returnering skal Kunden kontakte os på catchalive@catchalive.com. Hvis Kundens returnering accepteres, sender CatchAlive instruktioner om, hvordan og hvor Kunden skal sende pakken. Varer, der sendes tilbage til CatchAlive uden først at have anmodet om returnering, accepteres ikke.

10.4 Returlabel / forsendelse skal Kunden selv betale, medmindre returneringen skyldes en defekt vare.

10.5 Ved tilbagelevering bør Kunden sørge for, at varen er forsvarligt indpakket. Kunden har ansvaret for varen, indtil CatchAlive modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

10.6 Bemærk venligst! CatchAlive modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, uden omdeling eller lignende.

10.7 Kunden kan altid kontakte CatchAlive for ethvert returspørgsmål på catchalive@catchalive.com

11 REFUSIONER

11.1 Hvis Kunden fortryder købet, og benytter sig af fortrydelsesretten indenfor 14 dage, refunderer CatchAlive alle betalinger modtaget fra Kunden, fra det pågældende køb. Herunder også leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundes valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som CatchAlive tilbyder)

11.2 I tilfælde af værdiforringelse af varen, som Kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

11.3 CatchAlive giver Kunden besked, når CatchAlive har modtaget og inspiceret Kundens returnering, og fortæller Kunden, om refusionen blev godkendt eller ej. Hvis godkendt, får Kunden automatisk refusion på sin oprindelige betalingsmetode. Husk, det kan tage nogle dage for banken eller kreditkortselskabet at behandle og bogføre refusionen.

12 EJENDOMSFORBEHOLD

12.1 Varen er solgt med ejendomsforbehold og er CatchAlive ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af CatchAlive på Kundens vegne.

13 PRODUKTANSVAR

13.1 CatchAlive påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser leveret fra CatchAlive i overensstemmelse med produktansvarslovens regler, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål og medfølgende instrukser.

13.2 CatchAlive produktansvar omfatter ikke skade på selve det leverede produkt.

13.3 Produktansvaret dækker endvidere ikke formuetab forbundet med nyerhvervelse, reparation m.v. af det leverede defekte produkt, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab som følge af en i øvrigt dækket person eller tingsskade.

13.4 Produktansvaret dækker endvidere ikke skade på eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt er gjort en del af, indarbejdet i eller sammenføjet med, eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt benyttes til fremstilling eller bearbejdning af.

13.5 Produktansvaret omfatter kun skade forvoldt af et leveret produkt eller ydelse, når benyttelsen er sket i Danmark.

13.6 I det omfang CatchAlive måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er Kunden forpligtet til at holde CatchAlive skadesløs i samme omfang som CatchAlive ansvar er begrænset i disse salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende pkt. 13 skal denne part straks underrette den anden part herom. CatchAlive og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller den voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skader eller tab som påstås forårsaget af leverancen.

13.7 Det maksimale krav, der kan gøres gældende mod CatchAlive for et produktansvar for tingsskade er DKK 10 millioner.

14 SÆRLIGT VEDRØRENDE SOFTWARELEVERANCER

14.1 “Software” omfatter alle leverede programprodukter, herunder sikkerhedskopier, dokumentation og programmedier.

14.2 Software og alle hertil hørende rettigheder, herunder ophavsret, copyrights og industrielle rettigheder m.m., er og forbliver CatchAlives ejendom med mindre der er tale om leverancer fra tredjemand, hvis betingelser i så fald er gældende.

14.3 Slutkunden er uberettiget til at sælge, pantsætte, overlade, udlåne eller udleje software, hverken helt eller delvist til andre, hvad enten dette sker vederlagsfrit eller mod betaling.

14.4 Kunden kan dog overdrage sine rettigheder og forpligtigelser, forudsat Kunden selv ophører med enhver anvendelse af software med tilhørende hardware.

14.5 Kunden er uberettiget til at fjerne varemærker, varenavne eller lignende.

14.6 Data opsamlet på server er CatchAlives ejendom. Det er derfor ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra CatchAlives tilladt, at trække datamængder herudaf.

15 ANSVARSBEGRÆNSNING

15.1 CatchAlive er ikke erstatningsansvarlig for a) annullering af ordre, b) krænkelse af tredjemands rettighed.

15.2 Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er CatchAlive ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelser og lignende. CatchAlive ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den vare (eller mangel af samme), hvorpå kravet baseres.

15.3 CatchAlive økonomiske ansvar, hvor dette ikke er fraskrevet, er i alle tilfælde begrænset til den mangelfulde vares pris.

15.4 I den udstrækning CatchAlive måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde CatchAlive skadesløs i samme omfang, som CatchAlive ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 15.

15.5 Ved nedbrud som CatchAlive er ansvarlig for, er Kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Det forholdsmæssige afslag fratrækkes i forbindelse med den efterfølgende abonnementsopkrævning.

15.6 CatchAlive kan ikke gøres ansvarlig for manglende mobildækning eller løbende ændring heraf, samt fremtidig ændring af standarder af mobilkommunikation.

16 FORCE MAJEURE

16.1 CatchAlive er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter CatchAlive opfyldelse af aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være krig, mobilisering, oprør og uroligheder, brand, lynnedslag, terroraktioner, naturkatastrofer (herunder oversvømmelser), overbelastning af telenettet, fejl i operatørs mobilnetværk, strejker, lock-outs eller faglige aktioner (herunder også strejker, lock-out eller faglige aktioner hos underleverandører eller mobilnetsopertører), edb-vira, hacking, påbud fra offentlige myndigheder og/eller rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som CatchAlive ikke har direkte kontrol over.

17 PERSONOPLYSNINGER

17.1 Ved at acceptere disse salgs- og leveringsbetingelser, giver Kunden samtidig samtykke til at CatchAlive kan behandle Kundens personlige data, som Kunden afgiver til CatchAlive i forbindelse med bestilling af ordren. CatchAlive vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i disse salgs- og leveringsbetingelser eller videregive dem til andre personer, medmindre Kunden har givet samtykke hertil. CatchAlive kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis CatchAlive enten bliver pålagt at gøre dette i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

18 KLAGEADGANG

18.1 Hvis Kunden vil klage over købet, bedes Kunden rette henvendelse til kundeservice på telefonnr. +45 60603088 eller via e-mail til catchalive@catchalive.com.

18.2 Hvis vi ikke sammen kan finde en løsning, kan Kunden klage til

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Kunden kan klage til center for klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

18.3 EU-kommissionens online klageportal (ODR) kan også anvendes ved indgivelse af klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et anden EU-land. Klage kan indgives her 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

19 LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem CatchAlive og Kunden, er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget.

19.2 Enhver tvist, som måtte opstå mellem CatchAlive og Kunden, skal afgøres ved alm. domstol med retten i Kolding som værneting.

20 ABONNEMENTSVILKÅR

20.1 CatchAlive leverer CatchAliveOne boksen med et dataabonnement samt SIM-kort. Kortet må kun anvendes i kommunikationsenheder udleveret eller solgt af CatchAlive. Hvis kortet beskadiges, stjæles eller på anden måde bortkommer skal CatchAlive straks underrettes herom. CatchAlive vil på anmodning fremsende et nyt SIM-kort, mod betaling af et mindre gebyr.

20.2 Ved misbrug eller mistanke om misbrug af SIM-kortet eller abonnementet, forbeholder CatchAlive sig ret til at lukke abonnementet.

20.3 Abonnementet kan som udgangspunkt bruges i Danmark. Hvis abonnementet ønskes brugt i udlandet, skal CatchAlive skriftligt give tilsagn herom.

20.4 Abonnementer er bindende for såvel køber, som CatchAlive for en periode af seks (6) måneder efter abonnementsaftalens indgåelse, og kan derefter opsiges af begge parter med en (1) måneds varsel til en abonnementsperiodes udløb.

20.5 Indløber der ikke skriftlig opsigelse, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af seks (6) måneder yderligere, og så fremdeles.

20.6 CatchAlive yder ingen kompensation for opsagte abonnementer.

20.7 Annullering af abonnement skal ske skriftligt, og er først gældende, når det er bekræftet af CatchAlive på skrift.

20.8 Abonnementet dækker frit* antal notifikationer om aktivering af fælden.
*) Frit antal notifikationer udgør maksimalt 10 status/fangst indmeldinger dagligt (i gennemsnit over 1 måned).

21 DIVERSE

21.1 Hvis nogen del af disse salgs- og leveringsbetingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse salgs- og leveringsbetingelser.