Oktober 2020

PRIVATLIVSPOLITIK FOR CATCHALIVE APS

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af CatchAlive ApS (samlet betegnet ”CatchAlive”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for https://www.catchalive.com, https://shop.catchalive.com, https://app.catchalive.com og CatchAlive Apps, som administreres af CatchAlive ApS.

OM CATCHALIVE APS

CatchAlive er en dansk virksomhed, der udvikler produkter til intelligent overvågning af dyrefælder, Apps til håndtering af kommunikation/data fra overvågningsudstyret, samt driver online kommunikationsservice(abonnementsservice) mellem overvågningsudstyr og Apps/webbrowser/brugere.

I forbindelse med administrationen af data fra kommunikationsudstyret og abonnementsservice til brugerne indsamler og behandler CatchAlive personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. CatchAlive er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til CatchAlives behandling af dine personoplysninger som led i administrationen af CatchAlives abonnementsservice, kan du kontakte os her:

CatchAlive ApS,
Møllegærdet 32,
6000 Kolding.
Telefon: +45 60603088
E-mail:  catchalive@catchalive.com

DATASIKKERHED ER VIGTIG FOR OS

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos CatchAlive, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

HVILKEN TYPE PERSONDATA BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos CatchAlive ApS.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

CatchAlive ApS har dog brug for visse personoplysninger for at kunne levere eventuelle bestillinger fra dig og for at du kan logge på og benytte appen.

CatchAlive ApS indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Giver kontooplysninger i forbindelse med at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. CatchAliveOne. 
 • Foretage betaling af køb;
 • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
 • I øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden, app eller på anden måde

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at CatchAlive vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold hos CatchAlive ApS.

CatchAlive indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger som led i administrationen af CatchAlive abonnementsservice. CatchAlive indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i administrationen af CatchAlive abonnementsservice.

CatchAlive vil i forbindelse med dit kundeforhold hos CatchAlive abonnementsservice typisk indsamle følgende oplysninger:

 • Kundeoplysninger:  Oplysninger, som du giver os, når du opretter dig som kunde hos CatchAlive ApS  fx via mail, telefon eller online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse), bankoplysninger, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold hos CatchAlive ApS.
 • Abonnementsoplysninger: Oplysninger, som du giver os, når du køber overvågningsudstyr til dine fælder og registrerer udstyret i din app., herunder oplysninger om placering, type af fælde, ønskede antal indmeldinger pr. dag, ønskede modtagelse af notifikationer samt data, der modtages fra kommunikationsudstyret og formidles videre i appen. Samt registrering af antal enheder (ud fra ID)

CatchAlive indsamler følgende informationer om brugere, som anvender eller forsøger at anvende CatchAlive systemet:

 • Logning af IP adresse under login (eller forsøg herpå). (Logning skal tilsikre, at ulovlige forsøg på login kan identificeres, spores og stoppes)
 • Adgang til Geo-lokation i forbindelse med kort-relateret brug i APP. APP anmoder om adgang til lokation, og brugeren kan afvise dette.  (Lokation bruges til visning af brugerens position i forhold til placering af fælder m.v.)
 • Logning af enhedstype i forbindelse med aktivering af APP notifikationer. (Enhedstype anvendes for at kunne tilsikre korrekt notifikationsformat til betjeningsenheden)

BRUG AF DINE PERSONOPLYSNINGER

CatchAlive behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. CatchAlive behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos CatchAlive ApS eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

 • Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med CatchAlive ApS som led i driften af CatchAlives øvrige virksomhed, herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.
 • Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som CatchAlive er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

CatchAlive anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

CatchAlive bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

CatchAlive behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med CatchAlive ApS, (2) hensynet til CatchAlives legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, og (3) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som CatchAlive er pålagt. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

DELING AF PERSONOPLYSNINGERNE

CatchAlive videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at administrere CatchAlives abonnementsordning, herunder for at kunne levere data fra overvågningsudstyret til appen.

Personoplysninger afgivet til CatchAlive ApS videregives kun til:

 • Virksomhedens interne afdelinger;
 • Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på, at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt; og
 • Forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto

CatchAlive kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

CatchAlive tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

CatchAlive videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

CatchAlive ApS videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for CatchAlive ApS.

For at kunne videreudvikle og forbedre CatchAlive ApS hjemmeside og App fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

CatchAlive ApS anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google.

Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på CatchAlive ApS hjemmeside og shop og fremgår af http://www.google.com/privacy.html etc.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver CatchAlive ApS ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på hos CatchAlive ApS.

CatchAlive overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

DATAINTEGRITET OG -SIKKERHED

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er CatchAlive politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som CatchAlive er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på catchalive@catchalive.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over CatchAlives behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
E-mail: dt@datatilsynet.dk

OPDATERINGER

CatchAlive evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.